RODO

Administrator Danych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. z siedzibą w Tarnowie 33‑100, ul. Przemysłowa 6. Kontakt: rodo@zetosa.com.pl.

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Zamawiających w celu:
 2. zawarcia lub realizacji Umowy – na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
 4. prowadzenia analiz i statystyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 5. prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w przypadku wyrażenia przez Pania/Pana wcześniejszej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO

Okres przetwarzania

 1. Dane osobowe Zamawiających będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (rozliczenia, przedawnienia roszczeń).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

 1. W odniesieniu do swoich danych osobowych i ich przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania uzyskania dostępu
  2. żądania sprostowania;
  3. żądania usunięcia;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. żądania przenoszenia;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się, że:
  1. nie będzie podejmował, powodował działań ani pozwalał na podejmowanie żadnych działań, które mogą powodować naruszenie przez Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. jakichkolwiek obowiązujących przepisów RODO lub innych stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, a przy tym będzie przetwarzał dane osobowe w sposób rzetelny i przejrzysty;
  2. będzie przetwarzał dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celu zawarcia i realizacji Umowy;
  3. będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy;
  4. podejmie wszystkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub bezprawnemu przetwarzaniu, przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu dowolnych danych osobowych przechowywanych przez niego w imieniu Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A.;
  5. nie przeniesie ani nie przekaże żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez spełnienia warunków określonych w art. 44-49 RODO, w tym warunków dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.