Kariera / Praca

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zawartych w CV lub liście motywacyjnym osoby ubiegającej się o zatrudnienie („Kandydat”) jest Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Urszulańska 25, 33-100 Tarnów, NIP: 873-000-51-78, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032836 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy, kapitał zakładowy 300.260,00 zł, kapitał wpłacony: 300.260,00 zł (dalej jako: „Administrator”).Na podstawie Polskiego Kodeksu Pracy, Kandydat jest obowiązany podać Administratorowi wskazane w tej ustawie dane osobowe (takie jak przykładowo: imię i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, itd.). Dane osobowe wykraczające poza katalog wskazany w Kodeksie Pracy (np. dodatkowe dane zawarte w CV, wyniki testów przeprowadzanych w ramach rekrutacji) mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Kandydata na przetwarzanie tych danych. Wobec powyższego, jeżeli Kandydat chce, aby tego rodzaju dane były przetwarzane przez Administratora, musi wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Kandydat nie ma obowiązku podania Administratorowi danych wykraczających poza powyższy katalog, a ich podanie jest dobrowolne. Jeśli Kandydat udzieli osobnej i dobrowolnej zgody, jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji przez Administratorów.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, w tym oceny Kandydata w kontekście danej oferty pracy (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne oraz około rekrutacyjne związane np. z zaangażowaniem lektora celem weryfikacji poziomu językowego lub przeprowadzeniem określonych testów związanych z rekrutacją na dane stanowisko.

Dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  • pracownicy działu HR zajmujący się rekrutacją,
  • pracownicy działów merytorycznych zaangażowanych w proces rekrutacji,
  • osoby administrujące systemami zarządzającymi procesem rekrutacji.

Dane osobowe Kandydatów będą przechowywane przez:

  • trzy lata od zakończenia rekrutacji, w związku z którą Kandydat aplikował do pracy;
  • do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).

Kandydat ma także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ZETO S.A.

e-mail: iod@zetosa.pl